A művészet esszenciája

A művészet esszenciájának megértéséhez elengedhetetlen az átlépés a túloldalra, ezt teszi valamennyi valódi művész az alkotása által.

Napjainkig nem alakult ki pontos meghatározás, a művészetet illetően, ám általánosan elfogadott tény, hogy minden esetben önkifejező eszközként szolgál a művész számára. A művészettörténet a kezdeteket valahová Kr.e. tizenötödik évezredre vezetik vissza, hiszen innen maradtak fenn az idáig fellelt legrégebbi barlangrajzok az őskórból, amikre mint művészeti alkotásokra tekinthetünk. Meglátásaim szerint a gyökerek sokkal mélyebbre nyúlnak vissza ennél. A következőkben összefoglalom kapcsolatos meggyőződésemet.

1.

Mi is valójában a művészet? Úgy gondolom, a kérdés megválaszolásához a művészet funkciójából kell kiindulni. A művészet funkcióját vizsgálva sem kapunk egyértelmű magyarázatot, hiszen a dekoratív díszítéstől kezdve az a szakrális funkción keresztül az oktatásig több feladatot láthat el. Érdemes tovább bontani a kérdéskört, és utána járni, hogy a különböző funkciók között létezik-e kiemelkedő, amely mellett a többi kizárólag másodlagos rendeltetéssel bírhat. Ez a gondolat többeket is foglalkoztatott a 19-20 században. Tudor Vianu1 irodalomkritikus, a művészet funkcióját illetően arra jutott, hogy bár az emberek korukat, társadalmi szerepüket illetően különböznek, ennek ellenére mindnyájukban erősen él a tudat, hogy az élet, amit élnek csupán töredéke a teljességnek. Amely pillanatban az ember képes kilépni az igénytelen, lealacsonyodott létből, egyszeriben feléled benne a szükségesség a teljességre. Ezt a szükségességet az ember kizárólag a művészet által elégítheti ki. Leromlott létezésünkből kifolyólag tisztában vagyunk azzal, hogy e teljesség nem tart örökké, és minden alkalommal az emberi élet alacsonyrendűségébe zuhanunk vissza. Nézőpontom szerint mégiscsak ez a művészet kvintesszenciája, hogy habár csak rövid időre is, de a teljesség érzését elhozza az ember számára.

De mégis hogyan képes a művészet megteremteni az ember számára a teljességet?

Hamvas Béla2 Paul Cézanne francia festő szavaiból indul ki. Festés közben akarok meghalni, mondta Cézanne. Ez a gondolat rávilágít arra, hogy a művész az alkotás közben életének legmagasabb fokát elérte, és ezen a szinten kíván meghalni. Ugyanakkor egy másik jelentésről is szót ejt Hamvas, mégpedig hogy a mű által az emberben lejátszódik egy belső folyamat, a megtisztulás folyamata. Amiről itt szó van az maga a katarzis élménye, az érzelmi beteljesedés, a lelki megtisztulás. A katarzis érzése az, amely az ember számára elhozza a teljességet, a teljesség érzése által képes az emberi élet radikális megváltoztatására.

2.

Nietzsche3 szerint a művészet az ember alapvető metafizikai tevékenysége, ebből kifolyólag az emberi tevékenység legmagasabb formája. Nietzsche a művészetet nem a természeti valóság utánzásának tartja hanem, mint ennek a valóságnak a metafizikai kiegészítése. Amennyiben a természet valóságát az élettel (fizikai sík) azonosítjuk, akkor a művészet által az ember képes átlépni a lét (metafizika) síkjára, ezáltal a művészeti alkotásokra, mint a két terület közti átjáróra kell tekintenünk. Itt találkozunk egy paradoxonnal, az élet a májá4 világa , mely szanszkrit szó és varázslatot jelent. Az érzéki világ, mely számunkra valóságosnak tűnik valójában káprázat, ez a Yin. A lét ezzel szemben a Yang, a közös tudás birodalma, ami minden emberben megvan legbelül, csak a fátyol (érzéki világ) ezt eltakarja, ezzel az életbe börtönözve az embert. Ezért nyerheti el csak ideiglenesen az ember a teljesség érzését, magába az életbe zuhan vissza, a leromlott létezés maga az élet.

Jim Morrison - Joel Brodsky (1967)
„You know the day destroys the night, night divides the day.”

Hangzik el az ismert The Doors dal, a Break On Throught (To The Other Side) legelején. Már itt megtörténik az utalás arra, hogy a napnak (világosság/tudatalatti) hatalma van az éjszaka (sötétség/tudat) felett, hiszen legyőzi azt. Minden alkalommal mikor egy műalkotás a katarzis által hatást fejt ki az egyénre, az ember belső lényében megvilágosodást okoz. Ezzel ellentétben a sötétségnek nincs hatalma a világosság felett, hiszen azt nem elpusztítani, csupán ideiglenesen eltakarni képes. Jim Morrison ráébredt arra, hogy az amerikai őshonos indián kultúrában még megvolt ez a tudás, azonban napjaink modern társadalmából ez már kivesző félben van, és kizárólag a művészet képes arra, hogy ezt fenntartsa. Ezt a rég elfeledett tudást próbálta meg visszahozni minden egyes alkalommal mikor tudatmódosító szerek hatása alatt állt színpadra.

Ide van átjárása a művésznek, a tudatból lép ki, át a tudatalattiba, innen hozza át a katarzis élményét az alkotása által. Ez az átjárás nem mindig veszélytelen, a pszichiátriából tudjuk, hogy a tudatalattiból feltörő érzéseket, gondolatokat a tudat nem mindig képes feldolgozni és meghasad. Ekkor következik be az, amire a hétköznapi ember azt mondja megőrült. A művészek az univerzum kegyeltjei, hisz a tudatalattiból feltörő érzéseket, gondolatokat a mű által képesek kivetíteni önmagukból, ezáltal elkerülhetővé válik a tudathasadást számukra, valamint a már említett teljesség érzését hozzák el az emberiség számára.

Ezt vetítik vászonra az 1984-es Amadeus című filmben is, amely az egyik legkiválóbb film, a témát érintően. Főszereplőnk Antonio Salieri, olasz komponista gyermekkorában azért fohászkodik, hogy világhírű zeneszerző lehessen, aki az Úr dicshimnuszait zengve, maga is megdicsőül. A sors váratlan fordulata úgy hozza, hogy Bécsbe kerül, ahol zenét tanulhat, hogy álmát megvalósítsa. Ám Salieriből hiába lesz korának egyik legismertebb szerzője középszerű marad, kinek műveiből hiányzik valami, ami a középszerűséget elválasztja a zsenitől. Ez maga a katarzis érzése, amit a Mozart műveiben vél felfedezni. Mozart egyik darabját hallgatva eufórikus állapotban összeroskad a gyönyörtől, ekkor tudatosul benne, az Úr őt kizárólag a felismerés tehetségével áldotta meg és nem az alkotáséval. Rádöbben arra, hogy a kis közönséges Mozart az örökkévalóságé, egy zseni, aki megkapta azt, amiért ő gyerekkorában imádkozott. Mozart az, akinek műveit akkor is hallgatni fogják, mikor az ő neve már rég a feledés homályába merült.

Részlet az Amadeus (1984) című filmből.

3.

Végül még egy lényeges szemszög vizsgálatára szeretnék kitérni. Mégpedig a művész/művészet létjogosultságára. Vajon hasznos szerepet tölt-e be a művész a társadalom életében? A semmittevő, aki sosem elégedett, leginkább csak kritizál, és olyasvalamivel foglalkozik, ami egyáltalán nem pörgeti a GDP-t. Ahhoz hogy ezt megértsük még egy fogalom bevezetésére szükség lesz, mégpedig a szépség fogalmára, amely a művészet esetében kikerülhetetlen. Dosztojevszkij5 félkegyelműjében elhangzik a kijelentés „a szépség fogja megmenteni a világot”. Aleksandr Solzhenitsyn6, orosz regényíró ezt a kijelentést sokáig csupán puszta szavaknak tartotta. Hogyan képes a vérszomjas történelem során bárkit is megmenteni a szépség bármitől? – tette fel a kérdést. Solzhenitsyn rádöbbent, hogy Dosztojevszkij kijelentése nem csak egy hétköznapi kijelentés, hanem prófécia. Hiszen a szépség rendelkezik egy sajátossággal, amely magának a művészet státuszának is a sajátossága. A valódi műalkotások, melyekben felismerhető az igazság, és ezt az igazságot élő erőként tárják elénk, megragadnak, belső megtisztulásra késztetvén minket. Az igazság jó, és amennyiben jó, a szépség előfeltétele.

Hegel7 különbséget tesz a természeti és a művészeti szépség között. Úgy tartja, hogy mivel a szellem magasabb szinten működik, mint a test, ezért a szellemi termékek is magasabbrendűek, mint a természet és annak jelenségei. Ebből kifolyólag, a művészeti szépség magasabb nívón áll, mint a természeti szépség. Cyprian Norwid8, az ismert lengyel költő írja: „ A szépség azért van, hogy alkotásra lelkesítsen és a mű megszülessen.” Lehetséges, hogy Norwid szavai művészeti szépségre vonatkoznak, hisz a modern ember a természet szépsége által egyre ritkábban képes átélni a teljesség érzését. A modern társadalmakban ezt a missziót a magasabbrendű művészeti szépség látja el. Meghatározni, hogy mi is ez a szépség mindenki számára egyéni feladat. A művészet, amennyiben valóban értékes csak irányvonalakat adhat számunkra. Bárki, akit motivált már bármilyen műalkotás, vagy átélte a belső megtisztulás érzését tudja ezt.

A művészek kiemelkedő szolgálatot tesznek a közjó számára, hisz munkásságuk által az egész emberiség műveltségét gyarapítják, a belső megtisztulás által ösztönzik az egyéneket arra, hogy felelősségteljesen válasszanak maguknak morális ösvényt, amelyen menetelve képesek majd kiállni a valóban jelentőségteljes dolgok mellett. Ez a művészek szerepe a társadalomban, ezért van rájuk szükség, napjainkban még inkább, mint valaha. Végezetül II. János Pál Pápa9 ebben a kérdéskörben írt levelének egy részletét idézném, melyet a művészekhez címzett 1991. április 4-én, húsvét vasárnapján.

„A harmadik évezred küszöbén kívánom mindnyájatoknak, kedves művészek, hogy különös intenzitással nyerjétek el ezt a teremtő inspirációt. A szépséget, amit a következő nemzedékeknek továbbadtok, úgy ragadjátok meg, hogy csodálatot támasszon bennük! Az élet és az ember szent volta előtt, a világmindenség csodája előtt a csodálat az egyetlen méltó magatartás. E csodálatból fakadhat az a lelkesedés, amiről Norwid költeménye beszél, akire levelem elején hivatkoztam. Ilyen lelkesedésre van szüksége a mai és a holnapi embereknek, hogy a horizonton már jelentkező döntő kihívásoknak megfelelhessenek és le tudják azokat győzni. E lelkesedésnek köszönhető, hogy az emberiség minden eltévelyedés után újra föl tud állni és vissza tud találni helyes útjára. Ebben az értelemben hangzott el mély intuitív meglátásból, hogy „a szépség fogja megmenteni a világot”.”

Jegyzetek:

  1. Vianu Tudor, A művészet funkciója, Korunk 1972. (31. évf.) 12. sz. 1829-1832.
  2. Hamvas Béla, Művészeti írások I, Bp., Medio Kiadó, 2014, 31.
  3. Uo.
  4. A metafizika szerint, a látható világ varázslat, semmi, amit az ember érzékeivel tapasztal meg, nem valóság. A témával bővebben Hamvas Béla foglalkozik az Arkhai című esszékötetében.
  5. Dosztojevszkij Fjodor, A félkegyelmű, Bp., Európa Kiadó, 1964. 481.
  6. Solzhenitsyn Alexandr , Nobel Lecture
  7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esztétika Rövidített kiadás, Bp, Gondolat Kiadó, 1974, 5.
  8. II. János Pál Pápa, Levél a művészeknek
  9. Uo.

További esszék